There is a giant tree where swords grow…

https://tapas.io/episode/1634647

Read this episode at https://tapas.io/episode/1634647